Selecteer een pagina

Privacy statement

TRIM APELDOORN verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door TRIM APELDOORN.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres, e-mailadres en telefoonnummer. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is TRIM APELDOORN gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving vastgelegd in de AVG.

Van wie verwerkt TRIM APELDOORN persoonsgegevens?

TRIM APELDOORN verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Trainers van TRIM APELDOORN;
  • Mensen die een beginnerscursus bij TRIM APELDOORN willen volgen;

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Binnen TRIM APELDOORN worden persoonsgegevens door de secretaris verwerkt.

TRIM APELDOORN blijft ten aller tijde verantwoordelijk voor jouw gegevens.

Voor welk doel verwerkt TRIM APELDOORN persoonsgegevens?

Als je trainer wilt worden van TRIM APELDOORN, een beginnerscursus of een andere relatie met ons wilt aangaan, hebben we jou persoonsgegevens nodig. Deze gegevens hebben nodig voor:

  •  Administratieve processen rondom je trainerschap;
  •  Het beantwoorden van jouw vragen via de mail;
  •  Je te kunnen uitnodigen voor evenementen/vergaderingen.

Verwerkt TRIM APELDOORN ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens als TRIM APELDOORN.

Hoe gaat TRIM APELDOORN met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn gevraagd.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk gevraagd waren? Dan doen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door bestuursleden die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Deze medewerkers hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?

Volgens de AVG heb je de volgende rechten:

  •  Recht om in te zien
  •  Recht om te wijzigen
  •  Recht om vergeten te worden
  •  Recht om gegevens over te dragen
  •  Recht op informatie

TRIM APELDOORN is verplicht deze verzoeken binnen 4 weken in te willigen.

Foto’s en Video’s 

Tijdens wedstrijden en evenementen worden foto’s en video’s gemaakt die voor illustratie gebruikt kunnen worden bij verslagen op de website of social media. Ook deze opnames vallen onder persoonsgegevens. Je hebt het recht publicatie van deze opnames te weigeren.

Controle op plaatsing zal met grootste zorgvuldigheid gedaan worden. Mocht een foto/video van je onverhoopt toch gepubliceerd worden, dan kun je een verzoek tot verwijdering indienen via secretariaat@trim-apeldoorn.nl. Jouw gegevens zullen dan zo spoedig mogelijk verwijderd worden.

Uitwisseling van persoonsgegevens buiten TRIM APELDOORN

TRIM APELDOORN wisselt geen persoonsgegevens uit.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Er is op grond van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. TRIM APELDOORN bepaalt zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken wij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor bepaalde gegevens bestaat een wettelijke grondslag.

Kan ik zien welke gegevens TRIM APELDOORN van mij verwerkt?

Via de website van TRIM APELDOORN kun je contact opnemen om te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door TRIM APELDOORN kun je terecht de Privacy Functionaris van TRIM APELDOORN.

Hoe gaat TRIM APELDOORN om met datalekken?

Ondanks alle geboden zorgvuldigheid en beveiliging, bestaat er altijd de mogelijkheid dat er ongewild  gegevens verloren gaan of buiten TRIM APELDOORN terechtkomen. Dit worden “datalekken” genoemd.

TRIM APELDOORN is verplicht deze datalekken binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal dit doen via het meldloket datalekken.

Wijzigingen privacy beleid.

TRIM APELDOORN  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wijzigingen zullen direct via de website gecommuniceerd worden.

Apeldoorn mei 2018